Snel
vertaler
Snel, vakkundig en betrouwbaar
Snel, vakkundig en betrouwbaar

Een tolk: hoe werkt dat eigenlijk?

Cabinetolken

De tolken zien wat er in de zaal gebeurt en horen de spreker via hun koptelefoon.

Tolken brengen het gesproken woord of, in geval van gebarentaal, het gebaar van de ene taal over naar de andere taal met behoud van de oorspronkelijke inhoud. Hierbij gaat het niet om woorden of gebaren alleen; de essentie van de boodschap moet bij de toehoorder in de andere taal overkomen.

Tolken slaan een brug tussen verschillende talen en culturen

Tolken hebben een gedegen kennis van de gewoonten en culturen van de gebruikers van hun werktalen. Lichaamstaal, gebaren, houding en beleefdheidsvormen kunnen in de andere cultuur volkomen tegenovergesteld zijn aan wat wij gewend zijn. Een professionele tolk probeert hieruit voortvloeiende misverstanden te voorkomen.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding van de tolk is essentieel. Tolken bereiden zich op hun werkzaamheden voor op basis van de informatie die u verstrekt. Daarom is het van belang dat u de tolk de juiste informatie geeft over de exacte werksituatie en wat besproken gaat worden.

Geheimhouding

Veel tolken zijn lid van een beroepsorganisatie waarvan zij de erecode of beroepscode onderschrijven. Tolken hebben een geheimhoudingsplicht. De informatie waarover tolken uit hoofde van hun beroep beschikken wordt door hen als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

We onderscheiden twee manieren van tolken

Tolken

Simultaan tolken

Wijze één: Simultaan tolken

Simultaan tolken betekent dat de tolk luistert naar de spreker en de betekenis van de gesproken tekst tegelijkertijd overbrengt in de andere taal of in gebarentaal. Wanneer een dove persoon gebruik maakt van gebaren, zet de tolk gebarentaal de gebaren om in gesproken Nederlands. Simultaan tolken is in verschillende situaties mogelijk, met en zonder tolkapparatuur.

Met tolkapparatuur in cabine

Cabinetolken werken in een team van twee vanuit een geluiddichte tolkcabine die zich in de congreszaal bevindt. De tolken zien wat er in de zaal gebeurt en horen de spreker via hun koptelefoon. Zij tolken tegelijkertijd (simultaan) wat er wordt gezegd, zodat de aanwezigen in de zaal via hun hoofd-set tegelijk in hun eigen taal horen wat de spreker zegt.

Voordeel van cabinetolken

Geen tijdverlies. Alle deelnemers kunnen direct reageren op het gesprokene en een levendige discussie zonder taalproblemen is mogelijk.

Simultaan tolken met rondleiding-set

Bij een vergadering of bespreking met een beperkt aantal deelnemers kan gebruik worden gemaakt van een rondleiding-set. De tolk spreekt in een microfoon en de luisteraars ontvangen het geluid via hun hoofd-set. Deze manier van tolken vergt enige discipline van de aanwezigen om niet door elkaar te spreken. De tolk heeft zelf geen hoofdtelefoon en hoort daarom niet alleen het geluid van de spreker maar ook alle bijgeluiden in de ruimte.

Fluistertolken zonder apparatuur

Dit is een andere vorm van simultaan tolken waarbij de tolk het gesprokene fluisterend tegelijkertijd voor één of twee personen tolkt. Eén tolk kan nooit voor meer dan één of twee luisteraars fluistertolken.

Nadeel van fluistertolken

Het voortdurend gefluister van de tolk kan storend zijn voor de andere aanwezigen die rechtstreeks naar de spreker luisteren. Degene die naar de fluistertolk luistert, kan niet direct aan de discussie deelnemen.

Wijze twee: Consecutief tolken

Tolken bij de notaris

Tolken slaan bruggen in zowel het bedrijfs- als persoonlijke leven

Consecutief tolken betekent dat de tolk eerst naar de spreker luistert, eventueel aantekeningen maakt en nadat de spreker is uitgesproken, hetgeen hij gezegd heeft naar de vreemde taal of gebarentaal tolkt.

Voordeel

Er is geen tolkapparatuur nodig en de aanwezigen hebben meer tijd om na te denken en aantekeningen te maken.

Nadeel

Het kost twee keer zoveel tijd. Deze manier van tolken is niet geschikt indien in meer vreemde talen tegelijk getolkt moet worden en is niet bevorderlijk voor een levendige discussie tussen deelnemers.

Een combinatie van simultaan en consecutief tolken komt ook voor.

Wilt u zelf de stress van het simultaan tolken ervaren? Praat in een microfoon en herhaal gelijktijdig in uw eigen woorden wat er op de televisie, bijvoorbeeld tijdens het nieuws, wordt gezegd. U mag niet achterop raken en moet uw zinnen netjes afmaken. Probeert u hetzelfde dan nog eens, maar dan vanuit een vreemde taal naar het Nederlands.

Is er verschil tussen vertalen en tolken?

Een vertaler schrijft, een tolk spreekt of gebaart.

Vertalen = schriftelijk

Tolken = mondeling

Werkgebieden

Van tolkdiensten wordt onder meer gebruik gemaakt in het bedrijfsleven, door particulieren en overheidsinstanties.

Tolken voor het bedrijfsleven

Het werkveld van tolken in het bedrijfsleven is heel divers en daarmee ook het aantal onderwerpen dat aan de orde kan komen. Tolken worden bijvoorbeeld ingezet op beurzen, congressen, bij tentoonstellingen, zakelijke bijeenkomsten, zakenreizen, algemene aandeelhoudersvergaderingen, vergaderingen van Europese ondernemingsraden, rondleidingen, bedrijfsbezoeken en bedrijfstrainingen.

Tolken voor particulieren

Er zijn legio omstandigheden waarbij particulieren die niet of niet voldoende Nederlands spreken, de hulp van een tolk nodig hebben. Doven en slechthorenden maken gebruik van tolken gebarentaal en schrijftolken in uiteenlopende situaties. In Nederland zijn notarissen verplicht voor hun cliënten die het Nederlands niet machtig zijn een tolk in te huren bij het verlijden van een akte.

Tolken voor overheidsinstanties

Overheidsinstanties is in dit verband een zeer breed begrip. Het betreft onder meer de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de vreemdelingen- en politiediensten en verdere instanties en organen die zich met bestuursrecht, strafrecht en vreemdelingenrecht bezighouden. Maar ook andere overheidsinstellingen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sociale zaken maken gebruik van tolken.

De tolk bij de rechtbank moet over andere kennis en vaardigheden beschikken dan de tolk die tijdens een medisch consult als schakel tussen de arts en zijn patiënt optreedt, of de tolk die bij politie of vreemdelingendienst zijn diensten verleent.

Zoveel tolken, zoveel zinnen

Conferentietolk

Conferentietolken worden ingezet bij internationale congressen en bijeenkomsten. Zij werken altijd in een team van minimaal twee tolken per cabine. Doorgaans tolken zij alleen naar hun moedertaal, ook wel A-taal genoemd, vaak vanuit een aantal verschillende talen, B- of C-talen genoemd.

De tolkcabines en tolkapparatuur moeten aan zeer specifieke eisen voldoen en worden in de regel verzorgd door een gespecialiseerd technisch bureau. Tijdens het congres moet een kundige technicus ter plaatse de controle houden op het geluid en de hoofdtelefoons die aan de deelnemers worden uitgereikt. Tolken gebarentaal en schrijftolken werken bij congressen en bijeenkomsten in principe ook in teams van twee of meer tolken.

Gesprekstolk

Telefonisch tolken

Gesprekstolken vormen de schakel tussen twee of meer gesprekspartners die elkaars taal niet verstaan. De tolk brengt telkens achteraf het gesprokene over. Gesprekstolken werken dus in principe in twee talen; zij tolken uit de vreemde taal naar hun moedertaal, maar ook omgekeerd uit hun moedertaal naar de vreemde taal. Bij deze vorm van tolken is tolkapparatuur niet noodzakelijk.

Beëdigde tolk

Beëdigde tolken werken met name voor overheidsinstanties, zowel voor de gerechten (in Nederland gerechtstolken; in België voorlopig nog ad hoc beëdigde verbindingstolken) als voor de politie- en vreemdelingendiensten. Hiervoor is een brede maatschappelijke kennis vereist. Gerechtstolken tolken consecutief en simultaan. Zij beheersen de juridische terminologie van hun werktalen en beschikken daarnaast over rechtskennis en een goed inzicht in de juridische systemen van het eigen en het andere land. In België wordt deze situatie in de nabije toekomst wettelijk geregeld.

Taptolk en telefoontolk

Taptolken en telefoontolken zijn speciale manieren van tolken.

Taptolk

Bij het tolken van afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken (taps) moet de tolk het gesprek in de vreemde taal naar het Nederlands tolken voor de opsporingsambtenaar, die hiervan een proces-verbaal opmaakt.

Telefoontolk

Bij telefoontolken tolkt de tolk vanaf zijn eigen werkplek een telefoongesprek tussen twee mensen die elkaars taal niet spreken. Net als bij taptolken is er geen oogcontact tussen de gesprekspartners en wordt het gesprokene niet met lichaamstaal ondersteund, wat deze manier van tolken technisch zwaar maakt.

Tolk gebarentaal en schrijftolk

Tolken gebarentaal en schrijftolken verzorgen de communicatie tussen dove en horende mensen.

Tolk gebarentaal

Net zoals horende mensen gesproken taal gebruiken, gebruiken veel dove mensen gebarentaal om te communiceren. De tolk vertaalt alles wat er gezegd wordt in gebarentaal. Andersom vertaalt de tolk ook van gebarentaal naar gesproken taal voor mensen die de gebarentaal niet beheersen. Dove mensen hebben verschillende vormen van communiceren, zoals onder meer Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands ondersteund met Gebaren (NM). Sommige dove mensen geven de voorkeur aan spreken en spraakafzien om te communiceren. De tolk gebarentaal tolkt ook voor doof-blinde mensen door middel van vier handen gebaren en/of vingerspellen in de hand. De tolk vertaalt de originele boodschap in een van deze communicatievormen.

Schrijftolk

Een schrijftolk vertaalt gesproken taal naar geschreven taal. Schrijftolken gebruiken meestal een speciaal toetsenbord, ook wel velotype genoemd. Dit toetsenbord produceert lettergrepen in plaats van letters. Hierdoor kan de schrijftolk de spreeksnelheid bijhouden. Met een gewoon toetsenbord is dat niet mogelijk. De schrijftolk werkt als volgt: de horende gesprekspartner gebruikt gesproken Nederlands, hetgeen door de tolk wordt getypt in geschreven taal. De dove of slechthorende gesprekspartner leest mee op het beeldscherm of op een groot scherm. Vervolgens heeft de dove of slechthorende gesprekspartner de keuze om zelf mondeling, of via de tolk, schriftelijk te antwoorden.

Tolken gebarentaal en schrijftolken werken overal waar communicatie nodig is en gevraagd wordt tussen dove of slecht horende mensen en horende mensen. De situaties lopen uiteen van een doktersbezoek, een vergadering, een kerkdienst tot een nationaal congres.

Gebarentolk

Wat voor soort tolk u ook zoekt: Snelvertaler kan de juiste voor u inschakelen.

De juiste tolk op de juiste plaats!

Voor een congres van een of meer dagen heeft u conferentietolken nodig die ervaring hebben in het simultaan tolken. Voor een gesprek met meer dan één buitenlandse gesprekspartner of voor een rondleiding door uw bedrijf heeft u een gesprekstolk of een simultaantolk nodig. Tot maximaal twee toehoorders kan de tolk fluisterend simultaan tolken. Voor meer toehoorders heeft u een zogenaamde rondleiding-set nodig, bestaande uit een zender (microfoon) en een beperkt aantal ontvangers (headsets).

Voor uw vergadering met een beperkt aantal buitenlandse gasten kan ook gebruik worden gemaakt van een rondleiding-set. De tolk spreekt in een microfoon tegelijk met de spreker mee in de vreemde taal en de toehoorders ontvangen dit via hun hoofd-set.

Indien in een gezelschap maximaal twee toehoorders de voertaal niet machtig zijn, kan een tolk achter deze anderstaligen plaats nemen en fluisterend het gesprokene in de vreemde taal tolken.

Fluistertolken, met of zonder rondleiding-set, is bijzonder vermoeiend voor de tolk. Ook van de toehoorder(s) vraagt het een extra inspanning.

Hoeveel tolken heeft u nodig?

Tolken vanuit een cabine gebeurt altijd in een team van twee simultaantolken. Fluistertolken, met of zonder apparatuur, is zeer intensief en voor tolkwerkzaamheden die langer dan één uur duren zijn twee tolken nodig, zodat de tolken elkaar elke 20 à 30 minuten kunnen aflossen. Het inzetten van een tolkenteam is echter niet in elke situatie mogelijk. Voor een gesprekssituatie is in principe één gesprekstolk voldoende, maar ook hierbij geldt dat vermoeidheid na enkele uren zijn tol gaat eisen, ook van de gesprekspartners. Voldoende pauzes zijn dan ook absoluut noodzakelijk. Voor langdurige vergaderingen of bijeenkomsten verdient het aanbeveling een team van twee tolken in te huren.

Het lijkt voordelig om één tolk al het werk te laten doen, maar de tolkkwaliteit heeft ontegenzeggelijk te lijden van de optredende vermoeidheid en stress. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor het verloop van uw bespreking.

Plannen is vooruitzien

Als u overweegt een internationaal congres te organiseren of uw buitenlandse zakenrelatie in stijl wilt ontvangen, kunt u nooit te vroeg beginnen met het zoeken naar de juiste tolken. Verleen uw opdracht tijdig. De meeste tolken zijn freelancers en mogelijk niet beschikbaar als u op het laatste ogenblik een beroep op hen doet.

Overleg vooraf met uw tolken en geef hen inzicht in het programma en het doel dat u voor ogen staat. Als uw tolken niet begrijpen wat uw bedoeling is, krijgen uw toehoorders niet de informatie die u wilt overbrengen. Geef alle relevante informatie over uw organisatie vooraf aan de tolken door. Dit is de basis voor een goede voorbereiding.

Tijdens de tolkwerkzaamheden is het van belang dat de tolken alle gesprekspartners en alles wat wordt geprojecteerd of gepresenteerd kunnen zien. Als u gebruik maakt van presentaties of tijdens de vergadering documenten uitdeelt, zorg dan dat de tolken, indien mogelijk van tevoren, een exemplaar hebben van uw tekst.

Zorg voor voldoende pauzes, niet alleen voor de tolken, maar ook voor de toehoorders. Tolken is vermoeiend, maar het luisteren of kijken naar tolken ook.

Als u wilt dat uw tolken bij lunch of diner aanwezig zijn, moeten de tolken ervoor of erna gelegenheid krijgen om te eten en te pauzeren.

Luisteren, praten of gebaren en eten gaan niet samen.

Wat kost een tolk?

Er bestaan geen vaste tarieven en een hoge prijs is geen garantie voor kwaliteit. Omgekeerd zal een tolk die erg goedkoop is, hoogstwaarschijnlijk niet de kwaliteit bieden die u zoekt.

Professionele tolken zijn deskundig in hun vakgebied. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede communicatie tijdens het congres, de vergadering, het gesprek of de rechtszitting waarbij ze als tolk aanwezig zijn en een daarop afgestemde beloning lijkt daarom vanzelfsprekend.

Professionele tolken bereiden zich grondig voor op een tolkopdracht. Voor bepaalde tolkdiensten is, afhankelijk van het onderwerp en de duur van de tolkopdracht, een voorbereiding van een hele of halve dag normaal. Het tarief van de tolk bestaat naast de vergoeding voor de eigenlijke tolkwerkzaamheden, daarom ook uit de honorering van de voorbereidingstijd. Verder worden reistijd en reiskilometers in rekening gebracht.

Hoewel er langzamerhand meer marktwerking komt, worden de tarieven voor tolkwerkzaamheden voor overheden en semioverheidsinstanties nog grotendeels door het ministerie van Justitie voorgeschreven. Tolken gebarentaal en schrijftolken kunnen worden betaald vanuit de voorziening die de overheid beschikbaar stelt voor dove mensen.

Is de aanwezigheid van een tolk noodzakelijk?

Op basis van Europese wetgeving is de Nederlandse en Belgische overheid in bepaalde situaties verplicht (beëdigde) tolken in te schakelen voor vreemdelingen die het Nederlands niet voldoende machtig zijn. In Nederland moeten notarissen voor hun cliënten die geen Nederlands verstaan een tolk inhuren bij het verlijden van een akte.

In het bedrijfsleven zijn tolken bij internationale contacten zeer belangrijk. Een zwierige presentatie door de directeur in zijn eigen taal, simultaan voor de buitenlandse gasten getolkt door een deskundige tolk, maakt meer indruk dan een directielid dat zich hakkelend in de vreemde taal verstaanbaar probeert te maken.

Een rechtszitting of doktersconsult is voor iemand met Nederlands als moedertaal vaak al moeilijk te volgen, zowel door het specifieke taalgebruik als door de emoties die hierbij een rol spelen. Zonder tolk is het voor iemand die onvoldoende Nederlands verstaat dubbel moeilijk.

Om de communicatie tussen de horende en dove of slechthorende aanwezigen goed te laten verlopen, is de aanwezigheid van een tolk gebarentaal of schrijftolk vaak essentieel.

Onpartijdig en deskundig

Door zijn professionele en objectieve houding heeft de tolk het vertrouwen van alle betrokken partijen. De tolk maakt de communicatie tussen partijen mogelijk en blijft daarbij zo neutraal mogelijk.

Tolken die door een (semi-)overheidsinstantie worden opgeroepen en betaald, hebben vaak te maken met een voor de anderstalige moeilijke situatie.

Vreemdelingen die helemaal geen Nederlands spreken, willen op de rechtbank de tolk bijvoorbeeld nogal eens beschouwen als hun reddende engel in nood en proberen de tolk voor hun zaak te winnen. Het is daarom van belang dat de tolk altijd onpartijdig is en blijft.

Het komt voor dat een cliënt bezwaar aantekent tegen de opgeroepen tolk, ook al gaat het om een vakbekwame en professionele tolk.

Bijvoorbeeld in het geval van een mannelijke tolk bij een gesprek tussen een arts en een vrouwelijke vreemdeling. Een dergelijke klacht moet door de oproepende instantie serieus worden behandeld.

Werkomstandigheden

Tolken is een zeer intensieve bezigheid die een hoge mate van concentratie vraagt. De tolk heeft daarom regelmatig pauzes nodig. Tijdens het tolken moet hij/zij over voldoende drinkwater kunnen beschikken.

Het is van belang dat de tolk alle sprekers goed kan zien, omdat veel van wat de tolk hoort te maken heeft met liplezen en waarnemen van lichaamstaal en gebaren. Het spreekt vanzelf dat de tolk iedereen goed moet kunnen verstaan, zo nodig via elektronische geluidsvoorzieningen, waardoor storende bijgeluiden worden gefilterd. Hoe beter de tolk zich heeft kunnen voorbereiden op zijn werk, hoe beter hij zijn taak kan vervullen. Informatie en documentatie vooraf is daarbij essentieel.

Tolken bij internationale conferenties werken altijd met z'n tweeën en lossen elkaar ieder half uur af. Ook tolken gebarentaal werken in zulke situaties in een team. In gesprekssituaties en voor tolkwerkzaamheden voor overheidsinstanties of particulieren is het niet altijd mogelijk of noodzakelijk om in een team van twee te werken.

Samenwerking tussen de gesprekspartners

Voor een soepele communicatie via een tolk is een goede samenwerking tussen alle gesprekspartners van belang. Spreek duidelijke taal, gebruik geen jargon. Alles wat u zegt moet eerst door de tolk begrepen zijn, voordat hij de betekenis ervan in de andere taal kan overbrengen.

De tolk die tegelijkertijd (simultaan) tolkt wat de spreker zegt, volgt diens redenering op de voet, maar loopt altijd iets achter. In sommige talen zijn meer woorden nodig en dus meer tijd om hetzelfde te zeggen. Nederlandse afkortingen en begrippen moeten voor de buitenlandse toehoorder misschien worden omschreven of uitgelegd. Spreek daarom niet te snel en pauzeer even nadat u een bepaalde gedachtegang heeft afgerond.

Uw tolk stelt vragen?

Een professionele tolk onderbreekt het gesprek niet, tenzij hij/zij

Tolken of vertalen?

Tolken en vertalen zijn twee verschillende vakgebieden, die soms door dezelfde persoon worden beoefend. Aan tolken wordt tijdens een tolkdienst weleens gevraagd een tekst mondeling te vertalen. Zolang het om een korte algemene tekst gaat, is dat over het algemeen geen probleem. Te denken valt bijvoorbeeld aan een korte getuigenverklaring tijdens een rechtszitting of een ingezonden brief op een vergadering. Een dergelijke vertaling kan echter nooit als officiële vertaling aangemerkt worden. Dit kan slechts bij een vertaling op schrift. De vertaling van lange en vakspecifieke teksten vergt meer tijd en een andere deskundigheid.

Specialistische taken vragen om gespecialiseerde tolken

U krijgt het beste resultaat als uw tolk ook deskundig is op uw vakgebied. Tolken hebben over het algemeen een ruime algemene kennis en kunnen door een goede voorbereiding kennis opdoen over de gespreksonderwerpen. Voor zeer specialistische besprekingen op het gebied van bijvoorbeeld geneeskunde, techniek, recht, notariaat of financiën doet u er verstandig aan vooraf te controleren of de door u gekozen tolk de vereiste deskundigheid heeft.

Professionele tolken zijn meestal aangesloten bij een beroepsorganisatie en staan in het ledenregister van hun organisatie vermeld met hun talencombinaties en specialisaties.

Voor beëdigde tolken geldt dat zij met hun specifieke deskundigheid en talencombinaties moeten zijn ingeschreven in een speciaal register.

In België wordt dit register bijgehouden door de rechtbanken van eerste aanleg; in Nederland door het Bureau BTV.

Adviezen voor sprekers

Wees u er ook van bewust dat cultuurgebonden uitingen, grapjes en woordspelingen niet altijd in de vreemde taal kunnen worden overgebracht of in de andere taal niet hetzelfde effect hebben.

Voordragen is beter dan voorlezen

Geschreven tekst die wordt voorgelezen is moeilijk te volgen voor de tolk, zelfs als hij de tekst vooraf heeft kunnen inzien en tijdens het voorlezen ter beschikking heeft. Geschreven taal is namelijk complexer en bevat meer informatie per zin dan gesproken taal. Bij gesproken taal ordenen we onze gedachten terwijl we spreken, waardoor we over het algemeen ook langzamer spreken. Bij het voorlezen van een geschreven tekst hoeven we niet meer na te denken en spreken we ook sneller dan normaal.

Overleg vooraf met uw tolk en geef hem inzicht in het doel dat u wilt bereiken. Als uw tolk niet begrijpt wat u wilt zeggen, krijgt uw toehoorder ook niet de informatie die u wilt overbrengen.

Waar voor uw geld

Waar heeft u de tolk voor nodig en wat mag het kosten?

Hoeveel mensen moeten via de tolk naar uw woorden luisteren (gaat het om een internationaal congres of een gesprek met een nieuwe zakelijke partner)?

Wat zijn de gevolgen van een hakkelende tolk voor uw imago? Wat zijn de gevolgen voor uw wettelijke aansprakelijkheid indien de tolk uw boodschap niet correct overbrengt?

Iedere tolk heeft zijn eigen specialisaties. De conferentietolk bij een medisch congres is niet per definitie de beste tolk voor uw algemene aandeelhoudersvergadering. En een rechtbanktolk is mogelijk niet geschikt om de bedrijfstraining van uw technische afdeling simultaan te tolken. Er zijn veel aanbieders en de verschillen in tarieven zijn groot.

Houd in uw begroting al rekening met de kosten van een professionele tolk. Bezuinig niet op de tolkkosten voor een grootschalig internationaal congres of een belangrijke zakelijke bespreking.

Betrokkenheid

Als u een tolk inhuurt zonder hem te informeren over uw bedoelingen, zou het resultaat u wel eens lelijk tegen kunnen vallen. Tolken spreken of gebaren twee talen vloeiend, maar kunnen zich de specifieke terminologie van uw organisatie en het onderwerp van uw bespreking of congres alleen eigen maken als u hen van tevoren voldoende achtergrondinformatie geeft.

Het kost vooraf misschien wat extra tijd om met uw tolk(en) te overleggen, maar uiteindelijk kunt u zich daarmee veel geld en vooral stress besparen.

Er zijn honderden redenen te bedenken waarom het mis kan gaan met tolkwerkzaamheden. Verkeerde talencombinatie; onduidelijkheden over de soort tolkwerkzaamheden (consecutief of simultaan); slechte informatieverstrekking aan de tolk, die zich daarom niet voldoende op het gespreksonderwerp heeft kunnen voorbereiden; slecht functionerende tolkapparatuur of apparatuur die niet geschikt is voor de tolksituatie; onvoldoende overleg tussen tolk en opdrachtgever; enzovoort, enzovoort.

Als u maar een paar van de adviezen in deze tolkwijzer ter harte neemt, is het vele malen waarschijnlijker dat u de juiste tolk op de juiste plaats inzet en tolkwerk van goede kwaliteit krijgt!

Deze tekst is tot stand gekomen met medewerking van:

Bewerking voor Snelvertaler: Leo Kok, Senior Account Manager

Bronvermelding:

Directoraat-Generaal Tolken Europese Commissie. RLN-NW / CILT brochures: 'Business interpreting', 'Interpreting for the Public Services', 'Conference Interpreting'. Chris Durban: brochure 'Translation, getting it right' en verdere suggesties.

©2007 Coördinatie en vertaling: Marianne Kersbergen.

©2007 Alliantie van tolken- en vertalersorganisaties (ATVO). Alle rechten voorbehouden.

U aangeboden door: Vertaal- en tolkdienst Snelvertaler

2019-11-08T15:02:45.2428984Z
Leo Kok
Wilt u meer weten?

Onze specialist beantwoordt graag direct uw vragen.

Stuur Leo Kok een e‑mail
Al onze vertaalbureaus zijn gewoon geopend. Wij verzoeken u om uw aanvraag te versturen via e-mail of ons klantportaal te gebruiken. Als u een prijsopgave wilt voor vertaling van een officieel document, ga dan naar https://www.vertaaldocument.nl
ISO 9001ISO 17100VViN EUATCTekomATAKiva supporter logoEU GDPR
Professionele vertalers kiezen voor ons vertaalbureau. Snelvertaler is een corporate member van vertalerorganisatie ProZ. 45 vertalers gaven ons een score van 5,0 uit 5.